Anunț concurs 2 posturi de economist la Directia Economică - Serviciul Contabilitate

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de execuţie din cadrul SRR, aprobat prin OPDG nr.39/19.01.2018, http://www.srr.ro/regulament-14824,Societatea Română de Radiodifuziune organizează, la sediul său din strada General Berthelot  nr. 60-64, concurs extern pentru ocuparea a (2) două posturi de economist la Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate.

Etapele de concurs:

Etapa I – selecţia dosarelor – 15.06.2018

Etapa a II-a  – proba scrisă – 20.06.2018

Etapa a III-a – interviul – 25.06.2018

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai  candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea dosarului de concurs,  se face la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane, cam.175, în perioada 30.05.2018 – 14.06.2018, în zilele lucrătoare, astfel:

-       de luni până joi, între orele 9.00-16.30;

-       vineri între, orele  9.00-14.00.

Bibliografia concursului:

Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Legea Contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale,cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste.

I.Condiţii de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.1 Condiţiile generale de participare la concurs:

- să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- să aibă capacitate de exerciţiu deplină;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- să nu se afle într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:

1) studii superioare economice;

2) cunoştinţe operare PC (windows, word, excel, SAP).

II Documentele necesare înscrierii la concurs:

Dosarul de concurs:

·      cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

·      copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·      copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

·      copiile documentelor care atestănivelul studiilor şi, eventual, dobândirea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

·      copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

·      cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

·      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

·      curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004; 

·      declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile superioare/universitare în ţara de proveninţă, este necesară echivalarea/recunoaşterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în condiţiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate.

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare,  la telefon nr. 021.303.1112, de luni până joi, între orele    9.00 - 16,30 şi vineri, între orele  9.00 - 14.00.Adaugat: 30 Mai 2018
Actualizat: 30 Mai 2018