Taxa radio

Precizari pentru aplicarea Hotarârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 1292/2007

În temeiul art.11 din Hotărârea Guvernului nr.977/2003 Societatea Română de Radiodifuziune emite prezentele Precizări pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1292/2007 având în vedere Decizia Curții Constituționale nr.448/2013 publicată în M.Of. nr.5/2014

 

Art.1Toate persoanele fizice cu domiciliul în România care dețin receptoare radio au obligația să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune, cu excepția celor care declară pe propria răspundere că nu dețin receptoare radio.

 

Art.2Prin receptor radio se înţelege orice aparat sau echipament care poate recepţiona şi reda programele de radio în timp real sau la cerere, în regim de recepţie fixă, mobilă sau portabilă;

 

Art.3Taxa lunară pentru serviciul pubic de radiodifuziune se plătește pe familie.

Prin familiese înțelege: soțul, soția, copiii, precum și orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun și gospodăresc împreună la același domiciliu.

 

Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuzune se plătește și de către persoanele fizice care locuiesc singure.

 

Persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa radio la adresa unde au domiciliul stabil iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti taxa radio dacă declară pe propria răspundere (model anexa nr.3) că în acestea nu locuiesc alte familii sau persoane singure.

Art.4 Persoanele fizice, care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio, sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune în baza unei declarații pe propria răspundere (model anexa 1).

 

Art.5Declaraţiile pe propria răspundere se depun, împreună cu o copie după actul de identitate, la societăţile mandatate să factureze şi să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, care le vor transmite la Societatea Română de Radiodifuziune.

 

Art.6Societăţile mandatate operează în baza de date exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune începând cu luna următoare depunerii declaraţiei pe propria răspundere.

 

Art.7Declaraţiile pe propria răspundere, date de persoanele fizice, pentru exceptarea de plată a taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, se vor reînnoi şi depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima declaraţie depusă. Declaraţiile de acest gen, depuse în termenul menţionat mai sus, îşi produc efectul începând cu luna următoare celei în care a fost depusă declaraţia.

 

Art.8Societăţile mandatate să factureze şi să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune vor proceda la reintroducerea la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune a tuturor persoanelor fizice care au fost exceptate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi care nu şi-au reînnoit declaraţia pe propria răspundere până la termenul menționat la art.7.

 

Art.9Declarația pe propria răspundere se face cunoscând dispozițiile și sancțiunile art.326 Cod Penal privind falsul în declarații.

 

Art.10În declaraţia pe propria răspundere trebuie să se precizeze că nu se deţin receptoare radio la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, sau orice alte aparate de receptare a programelor radio. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele elemente de identificare a persoanelor fizice:

 

Numele şi prenumele (CNP, datele din BI sau CI) ; Adresa exactă (domiciliul); Codul de client /pod, de pe factura de energie electrică, pentru care se face declaraţia.

Art.11Persoana exceptată de la plata taxei radio în temeiul declaraţiei pe propria răspundere îşi asumă obligaţia de a înştiinţa imediat orice modificare intervenită ulterior în cuprinsul acesteia.

Art.12 Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agențiile și reprezentanțele acestora, precum și reprezentanțele din România ale  persoanelor juridice străine, au obligația să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune în calitate de beneficiari ai acestui serviciu, cu excepția celor care declară pe propria răspundere că nu dețin receptoare de radio și a celor care, potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestei taxe.

 

Persoanele juridice care declară pe propria răspundere că nu sunt beneficiare ale serviciului public de radiodifuziune sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune în baza unei declarații pe propria răspundere semnată de administratorul societății (model anexa 6).

 

Declarațiile pe propria răspundere se depun, împreună cu copie după actul de identitate al administratorului și copie după certificatul de înregistrare fiscală, la societățile mandatate să factureze și să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune care le vor transmite către Societatea Română de Radiodifuziune.

 

În declarația pe propria răspundere trebuie să se precizeze că nu se dețin receptoare radio la sediu sau în autoturismele aparținând societății, telefoane mobile sau orice alte aparate de receptare a programelor radio. Declarația pe propria răspundere trebuie să conțină, în mod obligatoriu, datele de identificare ale administratorului societății (nume și prenume, CNP, datele din BI sau CI), datele de identificare ale societății (denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul de identificare fiscală), precum și codul de client/Pod de pe factura de energie electrică pentru care se face declarația.

 

Art.13Persoanele juridice se pot încadra într-una din următoarele categorii de plătitori:

 

persoane juridice care nu au salariaţi; persoane juridice care se incadreaza in categoria microintreprinderilor; persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine

 

Pentru subunitățile fără personalitate juridică ale acestora (punctele de lucru) nu se plătește taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.

 

Pentru fiecare categorie de plătitori sunt stabilite cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune în anexă la HG nr.977/2003.

 

Art.14Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se încasează de către societăţile mandatate să factureze și să încaseze această taxă.


Art.15 Persoanele fizice şi juridice care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune.


Art.16 Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune persoanele fizice si juridice obligate la plata acestei taxe plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile se determină în conformitate cu metodologia de calcul pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică a societăţilor mandatate, prin efectul legii, să factureze şi să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.

 

Art.17Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune

 

Persoane fizice

I.

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, în baza Legii 416/2001, cu modificările ulterioare; Pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune si ai Societăţii Române de Televiziune; Pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; Dovada încadrării în această categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbenă; Abonații rețelelor de radioamplificare; Persoane diagnosticate cu surdomutitate;

 

II. Alte categorii prevăzute de legi speciale, respectiv:

Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987; Legea nr.44/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii de război şi invalizii de război-scutiţi 100%; văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit-scutite 50%); Decretul-Lege nr.118/1990, republicat,privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; Legea nr.309/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.82/2006 cu modificările și completările ulterioare pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat;

 

III. Garaje, pompe apă irigaţii, circuite electrice distincte (contorizate separat) care alimentează părți sau anexe ale aceleiași gospodării;

 

Persoane juridice

 

Unități sanitare de stat aflate în subordine Ministerului Sănătății; Parohii, mănăstiri, protoierii, episcopii, arhiepiscopii, mitropolii, Patriarhia, cimitire şi orice alte așezăminte cu caracter religios recunoscute în România; Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preșcolar, școlar, gimnazial, liceal, superior); Creșe, cămine de copii de stat; Aziluri de bătrâni de stat; Unităţile din cadrul instituţiilor care au compentenţe în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale; Asociații și fundații nonprofit, asociații de locatari, asociații de proprietari; Misiunile diplomatice şi membrii acestora; Persoane juridice cu activitate suspendată care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor, pe perioada suspendării, conform documentelor de la Registrul Comerțului; Persoanele juridice fara activitate;

 

Art.18Persoanele fizice şi persoanele juridice, posesoare de receptoare radio, care solicită scutire de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi care posedă documente doveditoare în acest sens, vor completa formularele „CERERE DE SCUTIRE – persoane fizice (anexa 2) sau CERERE DE SCUTIRE – persoane juridice” (anexa 5), pe care le vor depune, însoţite de documentele justificative (în copie), la societăţile mandatate să factureze şi să încaseze această taxă.


Art.19 Persoanele juridice care se consideră îndreptăţite să se încadreze într-o altă categorie la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune pot completa şi depune, în continuare, la societăţile mandatate, formularul „DECLARAŢIE – PERSOANE JURIDICE”( anexa 4), însoţite de documentele justificative aferente (în copie).

 

Art.20Persoanele juridice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu societăţile mandatate şi sunt consumatori/subconsumatori în baza unor convenţii sau înţelegeri încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice sau îşi asigură pe cont propriu energia electrică au obligaţia de a plăti taxa pentru serviciul public de radiodifuziune direct la SRR, în contul RO12RNCB0072020805170138 deschis laBCR sector 1, București.

 

Art.21Prezentele Precizări pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1292/2007 au fost aprobate în şedinţa din data de 18.04.2016 de către Consiliul de administraţie al SRR numit prin Hotărârea Parlamentului nr.29/2014, şi intră în vigoare începând cu data de _____________.

 

 

Ovidiu Miculescu

Președinte director general

 

 

Constantin Pușcaș

Director Direcția Economică

 

 

Mariana Milan

Șef Serviciu Juridic

ANEXE

 

Anexa 1 - Declaraţie pe propria răspundere - persoane fizice

Anexa 2 - Cerere de scutire - persoane fizice

Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere - locuinţe

Anexa 4 - Declaraţie - persoane juridice

Anexa 5 - Cerere de scutire - persoane juridice

Anexa 6 - Declaratie pe propria raspundere - persoane juridice

 

În atenţia persoanelor juridice obligate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziuneAdaugat: 26 Martie 2010
Actualizat: 11 Octombrie 2016